RODO

Polityka ochrony danych osobowych w Mandarynka – Szkoła języków azjatyckich prowadzonej przez EDUkubator Sp. z o.o.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie na użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO”
  oraz na otrzymywanie od EDUkubator Sp. z o.o., informacji handlowych drogą
  elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.)
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27
  kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), Organizator informuje, iż administratorem danych
  osobowych Usługobiorców i Uczestników jest EDUkubator Sp. z o.o. ze stałym miejscem
  wykonywania działalności w Gdańsku, ul. Bora Komorowskiego 91/1.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:
  a. w stosunku do Usługobiorców w związku z wykonaniem Umowy, na podstawie art. 6
  ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie Umowy);
  b. w stosunku do Usługobiorców, którzy wyrazili jedną lub więcej zgód na przetwarzania
  danych osobowych w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO
  (zgoda podmiotu danych);
  c. w stosunku do niepełnoletnich Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO
  (zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego związana z uczestnictwem w
  Zajęciach);
  d. w stosunku do Usługobiorców, którzy złożyli reklamację, na podstawie art. art. 6 ust. 1
  lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze).
 4. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
  danych osobowych Uczestników – w stosunku do których wyrazili zgodę na ich
  przetwarzanie – do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
  danych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Usługobiorcy mają również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
  osobowych (w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na ww. podstawie) w
  dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ww. prawa mogą być
  realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres:
  biuro@mandarynka.edu.pl.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
  dotyczące ochrony danych osobowych, Usługobiorcom przysługuje prawo wniesienia
  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska Usługobiorcy i Uczestnika,
  zaś w stosunku do Uczestnika roku urodzenia, a w stosunku do Usługobiorcy adresu
  poczty elektronicznej i numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne, jednakże
  niezbędne dla świadczenia usługi organizacji Zajęć. Przetwarzanie danych osobowych
  w zakresie wizerunku Uczestnika utrwalonego na fotografiach oparte jest na podstawie
  zgody, która nie jest wymogiem zawarcia Umowy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie
  danych osobowych Usługobiorców w celach marketingowych nie jest warunkiem zawarcia
  umowy.
 7. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o
  przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw
  trzecich.
 8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym administratora w
  organizacji Zajęć, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne, w
  tym spółce ActiveNow sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000754602), która jest
  dostawcą systemy Rejestracji on-line oraz Tpay sp. z o.o. (nr KRS: 0000700791), która
  jest agentem rozliczeniowym w odniesieniu do transakcji dokonywanych zgodnie z treścią
  Regulaminu. W przypadku Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie
  wizerunków Uczestników do promocji działalności Organizatora, dane osobowe
  Uczestników w postaci ich wizerunku mogą być umieszczane na banerach, ulotkach, jak
  również w sieci Internet, w szczególności na stronach internetowych administratora lub
  na stronach prowadzonych portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, lub
  kanale YouTube. W stosunku do Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na przekazywanie
  ich danych osobowych do partnerów Organizatora, ich dane mogą zostać przekazane tym
  podmiotom, zgodnie z udzieloną zgodą.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, z wyjątkiem wizerunku
  Uczestników zamieszczonego w sieci Internet. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń