Regulamin szkoły

 • REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE NAUCZANIA I PROWADZENIA KURSÓW JĘZYKOWYCH
  PRZEZ SZKOŁĘ MANDARYNKA S.C.

  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Mandarynka świadczy usługi w zakresie kursów językowych oraz warsztatów i szkoleń, w oparciu i w zakresie określonym w Umowie, Regulaminie i Cenniku.
  2. Mandarynka prowadzi kursy językowe w oparciu o autorskie metody nauczania i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji w systemie nauczania, które mają na celu poprawienie skuteczności nauczania i dostosowanie do indywidualnych predyspozycji Słuchaczy.
  3. Mandarynka zobowiązuje się stosować najwyższe standardy w procesie nauczania i zapewnić niezbędne dodatkowe pomoce dydaktyczne i naukowe do prowadzenia kursów językowych. Mandarynka dołoży wszelkich starań i wysiłków, aby Słuchacze uczestniczący w kursach językowych mogli uzyskać jak najlepsze efekty.
  4. W celu świadczenia usług edukacyjnych na jak najwyższym poziomie, Mandarynka po przeprowadzeniu testu kompetencji językowej kwalifikuje Słuchacza kursu do grupy o odpowiednim poziomie językowym.
  5. Na koniec każdego semestru Mandarynka ma prawo do przeprowadzenia testu kompetencji w celu sprawdzenia kompetencji językowych Słuchacza.

  §2 OBWIĄZKI I PRAWA KLIENTA/SŁUCHACZA

  1. Klient i Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i poszanowania praw i uczuć innych Słuchaczy oraz innych osób. Klient i Słuchacz zobowiązuje się nie działać na szkodę innych Słuchaczy i nie rozpowszechniać informacji o postępach w nauce innych Słuchaczy bez ich zgody osobom trzecim.
  2. Słuchacz ma obowiązek dokładać wszelkich starań, aby uzyskać jak najlepsze wyniki w nauce i być aktywnym na kursach językowych.
  3. Słuchacz ma prawo i obowiązek uczęszczać na zajęcia wg harmonogramu.
  4. Słuchacz w trakcie przebywania na terenie szkoły zobowiązany jest stosować się do przyjętego regulaminu oraz instrukcji lektora.
  5. Klient ma obowiązek terminowego regulowania wszelkich płatności i zobowiązań wobec Mandarynka s.c.
  6. Klient ma obowiązek dostarczyć aktualne dane kontaktowe umożliwiające łatwy kontakt.

  §3 OBOWIĄZKI I PRAWA MANDARYNKI

  1. Mandarynka ma obowiązek poinformować Słuchacza/Klienta o harmonogramie zajęć na każdy wykupiony semestr nauki (w tym o dniach wolnych od nauki oraz o wydarzeniach specjalnych).
  2. Mandarynka ma obowiązek informować Klientów o aktualnym planie zajęć, ofercie oraz cenniku za pośrednictwem strony www.mandarynka.edu.pl
  3. Mandarynka ma prawo do zmiany miejsca świadczenia usług, ma tez obowiązek poinformować o tym Słuchaczy.
  4. Mandarynka ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
  5. Mandarynka ma obowiązek umożliwienia kontaktu ze szkołą
  – drogą mailową, pod adresem: biuro@mandarynka.edu.pl,
  – telefonicznie pod nr tel.: 502 213 686 w godzinach pracy biura,
  – listownie pod adresem: Mandarynka s.c. ul. Tadeusza Kościuszki 62/1, 81-703 Sopot
  – osobiście w siedzibie szkoły w godzinach pracy biura.
  6. W przypadku gdy kompetencje językowe Słuchacza rażąco odbiegają od poziomu grupy, lub gdy zachowaniem swoim utrudnia prowadzenie zajęć lub też w inny sposób narusza ogólnie przyjęte normy, Mandarynka kierując się dobrem grupy zastrzega sobie prawo do odmówienia takiej osobie uczestnictwa w danym kursie i zaproponowania innej formy nauki.

  §4 OPŁATY

  1. Klient jest zobowiązany do dokonania opłaty za kurs zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.mandarynka.edu.pl oraz w siedzibie szkoły.
  2. Potwierdzeniem dokonania wpłaty jest paragon lub potwierdzenie przelewu.
  3. Klient ma prawo do otrzymania faktury VAT za opłacony kurs. Warunkiem otrzymania faktury jest okazanie paragonu.
  4. Obowiązują następujące metody rozliczania:
  – w całości przed rozpoczęciem zajęć, gotówką lub przelewem
  – w systemie ratalnym obsługiwanym przez bank Santander
  Wszelkie inne formy płatności muszą zostać indywidualnie uzgodnione ze szkołą
  5. Terminy płatności dla kursów grupowych, warsztatów i szkoleń:
  – wpłata zaliczki w kwocie 20% wartości kursu może być dokonana w dowolnym terminie przed rozpoczęciem zajęć i rezerwuje miejsce w grupie.
  – całość kwoty za kurs należy uregulować najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  – nieuregulowanie w/w kwoty w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w kursie. Mandarynka zastrzega sobie prawo sprzedania miejsca w grupie innej osobie niezależnie od wpłaconej zaliczki.
  6. Terminy płatności dla zajęć indywidualnych:
  – wpłata całości kwoty za wybrany pakiet godzinowy najpóźniej w dniu pierwszych zajęć.
  7. Płatności gotówką realizowane są w kasie Mandarynka w Sopocie ul. T. Kościuszki 62/1, szkoła nie przyjmuje wpłat od osób niepełnoletnich.
  8. Płatności przelewem dokonywane są na konto bankowe Mandarynka 32 1050 1764 1000 0023 3869 3050. Przy płatnościach przelewem, za termin płatności rozumie się dzień wpływu na rachunek Mandarynka. W tytule płatności należy podać imię i nazwisko Słuchacza oraz rodzaj opłacanego kursu.

  §5 ODWOŁYWANIE I ODRABIANIE ZAJĘĆ

  1. Wszystkie święta ustawowe są wolne od zajęć. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęć również w okresach około-świątecznych, w takim wypadku jest zobowiązana do poinformowania uczestników kursów najpóźniej 14 dni przed planowanym dniem wolnym.
  2. W wyjątkowych przypadkach nieobecności nauczyciela prowadzącego na zajęciach, zostaje wyznaczone zastępstwo. W takim wypadku materiał jest realizowany zgodnie z programem. Jeśli wyznaczenie zastępstwa jest niemożliwe, Mandarynka ma prawo odwołać zajęcia. Mandarynka ma obowiązek poinformować Słuchaczy o tym fakcie z wyprzedzeniem min. 1 dnia roboczego oraz ustalić ze Słuchaczami inny dogodny termin odbycia zajęć.
  3. Odwołanie zajęć może nastąpić drogą telefoniczną lub mailową na podstawie wskazanych przez Klienta danych kontaktowych. Mandarynka nie ponosi odpowiedzialności za nieporozumienia będące wynikiem braku możliwości kontaktu z Klientem.
  4. W przypadku odwołania zajęć przez Mandarynkę później niż do godziny 18:00 dnia roboczego poprzedzającego zajęcia, Mandarynka ma obowiązek przeprowadzić nieodpłatnie zajęcia, które zostały odwołane.
  5. Słuchacz zajęć indywidualnych ma możliwość wcześniejszego odwołania lub przełożenia umówionych zajęć. Odwołanie lub przełożenie zajęć należy zgłosić drogą telefoniczną lub sms na numer szkoły do godziny 18:00 roboczego dnia poprzedzającego zajęcia (za dzień roboczy przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku).
  6. Słuchacz ma możliwość odrabiania zajęć grupowych, na których był nieobecny. Odrabianie zajęć może nastąpić w innej grupie o zbliżonym poziomie, tylko jeżeli materiał realizowany na zajęciach odpowiada materiałowi z lekcji, na której nie uczestniczył Słuchacz oraz najpóźniej w tygodniu następującym po tygodniu, w którym zanotowano nieobecności do odrobienia. Odrabiać można maksymalnie 20% zajęć grupy w semestrze. Szkoła zastrzega sobie prawo odmówienia możliwości odrobienia zajęć w przypadku, gdy równolegle nie odbywają się zajęcia w innej grupie na zbliżonym poziomie lub, gdy grupa liczy maksymalną ilość Słuchaczy i w takich przypadkach Słuchacz nie ma prawa żądać zwrotu kosztów lekcji, których nie mógł odrobić.
  7. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć grupowych w innej grupie, Słuchacz może odrobić zajęcia indywidualnie. Zajęcia indywidualne trwają 60 min. Mandarynka nalicza jednorazową opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem, płatną w kasie szkoły przed zajęciami.

  §6 ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW

  1. Umowa może być zawarta z osobą fizyczną lub prawną, przy czym osoby prawne zobowiązane są przedstawić odpowiednie dokumenty rejestrowe, natomiast osoba fizyczna dowód tożsamości.
  2. Umowa może być zawarta na kurs językowy dla jednego lub więcej Słuchaczy.
  3. Dla osoby niepełnoletniej, reprezentantem podpisującym umowę może być jeden z rodziców lub prawny opiekun. Umowę należy podpisać osobiście w siedzibie Mandarynki.
  4. Ze strony Mandarynka umowę podpisuje osoba upoważniona.
  5. Wykupienie kursu / pakietu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz cennika.
  6. Rozwiązanie umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy.
  7. Mandarynka zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia, jeżeli Klient / Słuchacz w rażący sposób narusza postanowienia regulaminu i umowy oraz pomimo upomnień swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć.

  §7 REZYGNACJA Z KURSU

  A. Zasady rezygnacji z kursu, przed rozpoczęciem zajęć.
  1. Klient ma prawo do rezygnacji z kursu oraz zwrotu całości lub części wpłaconej kwoty. Chęć rezygnacji musi zostać przedstawiona w formie pisemnej; drogą mailową, osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym, przy czym za datę złożenia rezygnacji przyjmuje się datę wpłynięcia informacji o rezygnacji do Mandarynki.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie na 7 lub więcej dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć, wszelkie dokonane płatności za kurs zostaną w całości zwrócone (należy w tym celu okazać paragon).
  3. Jeżeli rezygnacja nastąpi na mniej niż 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia kursu, Mandarynka zastrzega sobie prawo do zatrzymania 20% kwoty wartości kursu w celu pokrycia poniesionych kosztów.
  4. Mandarynka ma 14 dni na rozpatrzenie wszelkich roszczeń Klienta / Słuchacza licząc od kolejnego dnia roboczego po którym wpłynął wniosek. Uznana kwota zostanie zwrócona w terminie do 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

  B. Zasady rezygnacji z kursu w trakcie trwania kursu
  1. Klient / Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu, po jego rozpoczęciu. Chęć rezygnacji musi zostać przedstawiona w formie pisemnej; drogą mailową, osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym, przy czym za datę złożenia rezygnacji przyjmuje się datę wpłynięcia informacji o rezygnacji do Mandarynki.
  2. W przypadku rezygnacji z kursu przez Klienta / Słuchacza w trakcie jego trwania, Klientowi / Słuchaczowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty za kurs.
  3. Klient może się ubiegać o zmianę grupy, wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z Mandarynką.
  4. Jeżeli rezygnacja z kursu wynika z niedotrzymania warunków umowy i regulaminu przez Mandarynka s.c., Klient / Słuchacz ma prawo do ubiegania się o zwrot części lub całości kosztów za kurs. Rezygnacja wraz z uzasadnieniem musi zostać przesłana w formie pisemnej na adres Mandarynka s.c.(e-mail, poczta).
  5. Mandarynka ma 14 dni na rozpatrzenie wszelkich roszczeń Klienta / Słuchacza licząc od kolejnego dnia roboczego po którym wpłynął wniosek. Uznana kwota zostanie zwrócona w terminie do 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

  §8 REKLAMACJE

  1. Zarówno Klient jak i Słuchacz mają prawo złożyć reklamację, w tym celu należy zachować formę pisemną (listownie lub mailowo).
  2. Reklamacja powinna zawierać:
  – dane Klienta lub Słuchacza
  – opis zdarzenia, które jest przedmiotem reklamacji
  – ewentualnie imię i nazwisko lektora
  – nazwę wykupionego kursu
  3. Wszystkie reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od dnia faktycznego ich wpływu do Mandarynka s.c., a odpowiedź zostanie dostarczona w formie pisemnej na załączony adres do korespondencji lub e-mail.

  §9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Mandarynka w celu świadczenia usług zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997.
  2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2013 roku i jest obowiązujący do dnia wprowadzenia w życie nowego regulaminu.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i umową zastosowanie będą miały przede wszystkim przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Ewentualne spory wynikłe w trakcie świadczenia usług w zakresie kursów językowych, Mandarynka zobowiązuje się w miarę możliwości rozstrzygać polubownie. W razie braku rozwiązania spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny według właściwości dla siedziby Mandarynka s.c..