Regulamin szkoły

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ EDUkubator Sp. z o.o.

Ważny od dnia 01.09.2023

EDUkubator Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Bora Komorowskiego 91/1, KRS: 0010000287, REGON: 52354585500000, NIP:5842825726, prowadzi szkołę języków obcych w Sopocie pod nazwą Mandarynka.

Przedmiotem regulaminu jest świadczenie przez EDUkubator Sp. z o.o. usług polegających na prowadzeniu zorganizowanych zajęć nauki języków obcych oraz innego rodzaju zajęć kulturalnych, warsztatów, wykładów i spotkań. Niniejsze postanowienia określają warunki nauki i uczestnictwa w kursach językowych oraz innych w/w/ spotkaniach organizowanych przez Mandarynkę na rzecz uczestników .

§ 1 DEFINICJE:

Organizator – EDUkubator Sp.z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Bora Komorowskiego 91/1, KRS: 0010000287, REGON: 52354585500000, NIP:5842825726

Usługodawca – Organizator;

Usługobiorca – osoba pełnoletnia zawierająca umowę o korzystanie z usług na swoją rzecz lub na rzecz małoletniego jako rodzic lub jego opiekun prawny; Usługobiorcą jest również osoba pełnoletnia, korzystająca ze Strony i zamieszczonego na niej Panelu rezerwacji w celu dokonania Rezerwacji on-line;

Uczestnik – osoba uprawniona do skorzystania z usług znajdujących się w Ofercie Obiektów na podstawie Umowy o korzystanie z usług, zawartej przez nią lub przez jej opiekuna prawnego, której stan zdrowia pozwala na korzystanie z Zajęć;

Oferta – zbiór usług oferowanych klientom przez Organizatora; Oferta dostępna jest na Stronie i w Biurze; Oferta może być zmienna w czasie; Oferta stanowi wyłącznie reklamę mającą na celu zaproszenie i zachęcenie klientów do zawarcia Umowy o korzystanie z usług; Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

Zajęcia – usługa dotycząca organizacji oraz prowadzenia nauki języków obcych oraz innego rodzaju zajęć kulturalnych, warsztatów, wykładów i spotkań znajdująca się w Ofercie Organizatora, którą zainteresowany jest klient, lub co do której została zawarta Umowa o korzystanie;

Zajęcia Grupowe – Zajęcia, w których udział biorą 3 lub więcej osób w terminie i na zasadach ustalonych przez Organizatora

Zajęcia Indywidualne – Zajęcia, w których bierze udział 1 lub 2 osoby w terminie oraz zakresie materiału ustalonym wspólnie przez Organizatora i Usługobiorcę.

Opłata – wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu realizacji usług świadczonych na rzecz Usługobiorcy;

Okres obowiązywania oferty – okres, w trakcie którego Organizator oferuje możliwość skorzystania z Zajęć;

Umowa o korzystanie z usług / Umowa – umowa zawierana na czas określony, pomiędzy Usługobiorcą, który dokonał Rezerwacji on-line oraz uiścił Opłatę, a Organizatorem w zakresie świadczenia przez Organizatora usług Zajęć; warunki Umowy o prowadzenie Zajęć określa Regulamin i treść Rezerwacji on-line; momentem zawarcia Umowy jest moment wpływu pierwszej części Opłaty lub pełnej Opłaty na rachunek bankowy Organizatora, wedle wyboru Usługobiorcy.

Rezerwacja on-line – usługa rezerwacji miejsca na Zajęcia realizowana drogą elektroniczną za pomocą Panelu rezerwacji;

Panel rezerwacji – elektroniczny formularz dostępny na Stronie;

Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem: https:/ /mandarynka.edu.pl oraz jej podstrony;

Obiekty – zespół pomieszczeń, których lokalizacja określona jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu;

Biuro – administracyjna obsługa Organizatora, znajdująca się w budynku Szkoły

Mandarynka przy ul. T. Kościuszki 62/1 w Sopocie;

Lokalizacja – Obiekt wybrany przez Usługobiorcę w trakcie dokonywania Rezerwacji online, w którym świadczona będzie usługa Zajęć; w przypadku zawarcia umowy w lokalu przedsiębiorstwa – wybrany przez Usługobiorcę Obiekt, w którym została zawarta Umowa;

Lektor – pracownik Organizatora lub podmiot współpracujący z Organizatorem na podstawie odrębnych umów, działający w Obiekcie i w imieniu Organizatora prowadzący Zajęcia;

Osoby działające w imieniu Organizatora – Organizator, pracownicy i współpracownicy Organizatora, w tym lektorzy;

Regulamin – niniejszy regulamin Zajęć w Obiektach, stanowiący wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą o zorganizowanie Zajęć;

Dane kontaktowe – dane Usługodawcy do kontaktu z Usługodawcą: adres poczty elektronicznej: biuro@ mandarynka.edu .pl, nr telefonu: 502 213 686, adres korespondencyjny: EDUkubator Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 62/1, Sopot 81-703

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. Organizator posiada uprawnienia do korzystania ze Strony, w tym posiada uprawnienie do domeny internetowej, majątkowe prawa autorskie do Strony, a także do wzorców, formularzy, logotypów, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób wskazany w treści Regulaminu lub w sposób ustalony indywidualnie z Organizatorem.
  2. Strona jest udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie treści reklamowych.

§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi świadczone drogą elektroniczną: a. udostępnianie Strony i jej podstron – poprzez tworzenie Strony i jej podstron oraz umieszczenie ich w sieci Internet tak, aby każdy zainteresowany Usługobiorca mógł uzyskać dostęp do ich zawartości; b. udostępnianie Usługobiorcy możliwości rezerwacji Zajęć za pośrednictwem Strony – poprzez udostępnienie formularza rezerwacyjnego.
 2. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych: a. posiadanie dostępu do sieci Internet; b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji; c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
 3. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
 4. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: a. naruszających dobre imię osób trzecich; b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich; c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich; d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji; e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem. f. Słuchacz kursów online powinien mieć dostęp do komputera (4GB RAM, system Windows 10 lub Mac OS 10.13 i najnowsze wersje przeglądarek), internetu ( 3,2 Mbps w obu kierunkach), słuchawek i kamerki.
 5. W przypadku nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługobiorca możne złożyć reklamację poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@mandarynka.edu.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Usługodawcy. O rozstrzygnięciu Usługobiorca zostanie poinformowany w formie wiadomości elektronicznej.

§ 4 DOKONANIE REZERWACJI ON-LINE, ZAWARCIE UMOWY

 1. Usługodawca świadczy Usługi w terminach i w zakresie określonych w Ofercie.
 2. Oferta obejmuje zajęcia z zakresu nauki języków obcych, warsztatów i spotkań kulturowych, wykładów, szkoleń itp.
 3. Usługobiorca dokonuje Rezerwacji on-line poprzez formularz elektroniczny dostępny na Stronie i właściwy dla Zajęć wybranych przez Usługobiorcę.
 4. Dokonując Rezerwacji on-line Usługobiorca wskazuje: a) imię i nazwisko Usługobiorcy; b) imię i nazwisko Uczestnika; c) datę urodzenia Uczestnika; d) kontaktowy adres e-mail Usługobiorcy; e) kontaktowy numer telefonu Usługobiorcy; f) dane dotyczące ewentualnych zniżek przysługujących Usługobiorcy; g) informację dotyczącą wcześniejszego uczestniczenia w Zajęciach przez Uczestnika; h) wybrany termin Zajęć (spośród wskazanych w Ofercie).
 5. Rezerwacja on-line zostaje skutecznie dokonana w momencie otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Rezerwacji on-line.
 6. Wiadomość potwierdzająca przyjęcie Rezerwacji on-line zawierać będzie podsumowanie złożonej Rezerwacji on-line, informację dotyczącą wybranych Zajęć, jak też wysokości i terminu dokonania Opłaty.
 7. Na skutek dokonania Rezerwacji on-line, Organizator dokonuje blokady miejsca dla Uczestnika w terminach wskazanych zgodnie z treścią § 4 ust. 4 lit. h) powyżej, od dnia dokonania Rezerwacji on-line do dnia wyznaczonego jako ostatni dzień terminu płatności Opłaty.
 8. Umowa o korzystanie z Usług zostaje zawarta: a) jeśli wybrano opcję płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Tpay.pl – w momencie wpływu Opłaty na rachunek bankowy podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu Tpay.pl); b) jeśli wybrano opcję płatności gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez terminal płatniczy na dane podane w potwierdzeniu rezerwacji – w momencie dokonania Opłaty.
 9. Umowa o korzystanie z Usług zostaje zawarta na okres wskazany w treści Oferty, chyba że co innego wynika z treści wiadomości potwierdzającej złożenie Rezerwacji on-line, w związku z czym Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez ten okres, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty z tytułu świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez okres obowiązywania Umowy.
 10. Uprawnienia wynikające z Umowy zawartej na rzecz Uczestnika mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 11. Potwierdzenie zawarcia Umowy wydawane jest w formie elektronicznej, poprzez wiadomość e-mail, przesłaną na adres Usługobiorcy, podany podczas rezerwacji, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Zajęć.
 12. W przypadku wykorzystania wszystkich wejść na Zajęcia (dostępnych zgodnie z Umową) oraz chęci skorzystania z jednostkowych Zajęć, Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Zajęć po uiszczeniu Opłaty z tytułu Zajęć jednorazowych, o ile taką możliwość przewiduje Oferta oraz o ile Organizator dysponuje wolnymi miejscami na danych Zajęciach.
 13. Organizator nie jest zobowiązany do potwierdzenia dokonania Rezerwacji on-line, jeżeli nie będzie miał obiektywnej możliwości przyjęcia danego Uczestnika na Zajęcia, m.in. z powodu zbyt dużej ilości chętnych. W tej sytuacji Organizator poinformuje Usługobiorcę w formie wiadomości e-mail o braku potwierdzenia dokonania Rezerwacji on-line.
 14. Organizator zastrzega prawo do nieutworzenia grupy (odstąpienia od Umowy), w sytuacji, w której ilość zapisów na zajęcia jest mniejsza niż 50% planowanej wielkości grupy określonej w ogłoszeniu umieszczonym na Stronie internetowej w odniesieniu do poszczególnych Zajęć. W takim przypadku Organizator skontaktuje się z Usługobiorcą proponując inny termin zajęć w grupie o podobnym poziomie trudności, dedykowanej wiekowi Uczestnika lub zmianę czasy trwania Zajęć. W przypadku niezdecydowania się na uczestnictwo w zaproponowanych Zajęciach, uiszczone opłaty podlegają zwrotowi na rzecz Usługobiorcy w pełnej wysokości.

§ 5 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH

 1. 1. Organizator zapewnia Uczestnikowi Zajęć następujące warunki nauki: a) nauczanie oparte jest na naukowo opracowanym systemie poziomów, z wyraźnie określonymi celami nauki i w oparciu o autorskie metody nauczania b) metody nauczania dostosowane są do potrzeb i możliwości słuchaczy; c) każdy stopień nauki może kończyć test określający poziom zaawansowania; d) grupy na zajęciach nauczania języków obcych dobierane są na podstawie testów i/lub rozmów kwalifikacyjnych, zapewniających jak najbardziej wyrównany poziom zaawansowania językowego słuchaczy; warunkiem zapisu do grupy jest deklaracja obecnego poziomu językowego, odbycie rozmowy kwalifikacyjnej lub wypełnienie testu w szkole lub online; nie dotyczy to grup startujących od poziomy początkującego, do których Kursant może zapisać się samodzielnie. O zapisie do grupy o poziomie wyższym niż A0 decyduje Organizator w porozumieniu z Lektorem e) nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie, przygotowanie i doświadczenie zawodowe; f) Organizator zobowiązuje się stosować najwyższe standardy w procesie nauczania i zapewnić niezbędne dodatkowe pomoce dydaktyczne i naukowe do prowadzenia kursów językowych, a ponadto dołoży wszelkich starań i wysiłków, aby Uczestnicy mogli uzyskać jak najlepsze efekty nauki; g) liczba osób w grupie nie przekracza liczby podanej w informacji o kursie; h) ilość godzin określona w materiałach informacyjnych o kursie jest zagwarantowana z zastrzeżeniem § 4, pkt 14, oraz § 6, pkt3. i) słuchacz jest zobowiązany do zakupienia podręcznika wskazanego przez organizatora kursu, w trakcie trwania kursu może otrzymać materiały dodatkowe; j) słuchacz, który był obecny na minimum 60% Zajęć Grupowych, zdał test końcowy oraz uiścił wszystkie opłaty związane z kursem, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursudanego stopnia; k) zajęcia mogą odbywać się w formie stacjonarnej w siedzibie szkoły lub w formie zdalnej (tzw. online)
 2. Podstawą uczestniczenia w zajęciach jest spełnienie łącznie następujących przesłanek: a) zapisanie Uczestnika na zajęcia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora lub drogą telefoniczną. b) wykupienie karnetu na dany dzień i godzinę na wybrany kurs nauki języka obcego, zgodnie z cennikiem i harmonogramem zajęć na stronie internetowej Organizatora
 3. Uczestnikiem może być: a) osoba powyżej 16 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; jeżeli osoba nie jest pełnoletnia, warunkiem Uczestnictwa jest zawarcie stosownej Umowy przez rodzica lub opiekuna prawnego; b) osoba do 16 roku życia, na rzecz której rodzic lub opiekun prawny zawarł Umowę. W odniesieniu do niektórych Zajęć, warunkiem uczestnictwa może być sprawowanie opieki przez rodzica lub opiekuna prawnego, c) z uwagi na specyfikę prowadzenia zajęć i konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji – w przypadku osób posiadających niepełnosprawności fizyczne lub psychiczne, możliwość skorzystania z Zajęć jest ustalana w drodze indywidualnych uzgodnień pomiędzy Uczestnikiem / Usługobiorcą, a Usługodawcą.
 4. Uczestnikiem może być osoba, której stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Zajęciach.
 5. Uczestnik Zajęć określony w ust. 3 lit a) ma obowiązek posiadać dokument identyfikujący Uczestnika na Zajęciach oraz okazywać je Osobom działającym w imieniu Organizatora na prośbę powyższych osób.
 6. Uprawnienie Uczestnika do uczestniczenia w Zajęciach jest weryfikowane poprzez sprawdzenie listy obecności przez Lektora. Obecność / nieobecność Uczestnika są odnotowywane w prowadzonej liście obecności.
 7. Zajęcia dla dzieci do 6 roku życia odbywają się przy udziale jednego rodzica (opiekuna), który zależnie od wieku i potrzeb dziecka wchodzi do sali lub przebywa w obszarze recepcji pozostając w gotowości do pomocy na prośbę Lektora lub dziecka.
 8. Cena za zajęcia jest każdorazowo określona i przypisana do danego typu zajęć. Szczegółowy cennik oraz harmonogram zajęć jest dostępny na stronie internetowej organizatora. Karnet przeznaczony jest dla jednego Kursanta.
 9. Osoby towarzyszące uczestnikom kursu mogą przebywać na terenie Szkoły wyłącznie w obszarze recepcji o ile będą tam wolne miejsca.
 10. Uczestnik Zajęć Indywidualnych jest uprawniony do odwołania 25% zajęć zaplanowanych w ramach wykorzystania jednego karnetu, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami poczynionymi pomiędzy Uczestnikiem, a w przypadku Uczestników małoletnich między Usługobiorcą, a Organizatorem, przy czym odwołanie powinno nastąpić nie później niż na 24h przed godziną rozpoczęcia danych zajęć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (panel klienta lub SMS). Za zajęcia odwołane z zachowaniem 24h terminu odwołania nie są naliczane opłaty. W przypadku długotrwałej nieobecności Uczestnika wywołanej chorobą Uczestnika, Uczestnik, a w przypadku Uczestników małoletnich Usługobiorca winien skontaktować się z Organizatorem w celu indywidualnego ustalenia zasad odrabiania nieobecności.
 11. Uczestnik Zajęć Grupowych jest uprawniony do odrabiania jednej 5% nieobecności w ramach wykorzystania jednego karnetu, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami poczynionymi pomiędzy Uczestnikiem, a w przypadku Uczestników małoletnich między Usługobiorcą, a Organizatorem, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupach o zbliżonym poziomie oraz wieku Uczestników. Ilość spotkań dostępnych do odrabiania jest zaokrąglana do pełnych spotkań, a termin odrabiania poszczególnych spotkań nie powinien przekroczyć 90dni od dnia zgłoszenia nieobecności. W przypadku braku takiego miejsca, Uczestnik może odrabiać nieobecność w na Zajęciach innego typu (np. Warsztaty kulturowe, wykłady, spotkania itp.). W przypadku długotrwałej nieobecności Uczestnika wywołanej chorobą Uczestnika, Uczestnik a w przypadku Uczestników małoletnich Usługobiorca winien skontaktować się z Organizatorem w celu indywidualnego ustalenia zasad odrabiania nieobecności.
 12. Warunkiem skorzystania z uprawnienia wskazanego w ust. 8 oraz 9 powyżej jest uprzednie poinformowanie Usługodawcy poprzez Stronę internetową – najpóźniej jedną dobę (24h) przed rozpoczęciem prowadzenia jednostkowych Zajęć, których dotyczy nieobecność. W przypadku braku powiadomienia o nieobecności, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odrobienia tych Zajęć. Usługobiorca nie zachowuje uprawnienia do zwrotu wynagrodzenia za nieodrobione nieobecności.
 13. Uczestnik jest zobowiązany do stawienia się na terenie Obiektów z wyprzedzeniem pozwalającym na punktualne stawienie się na Zajęciach, tj. z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania się do Zajęć w szatni, itp.
 14. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Lektora o opuszczeniu sali zajęciowej oraz budynku Szkoły przed zakończeniem Zajęć.
 15. Z uwagi na względy bezpieczeństwa, Organizator jest uprawniony nie dopuścić do udziału w Zajęciach Uczestników, którzy nie spełniają zasad określonych w ust. 4 powyżej.

§ 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

 1. Warunki i zasady korzystania z Usług określone są w treści Regulaminu.
 2. Godziny otwarcia Obiektów dostępne są w Obiektach.
 3. Obiekty mogą być zamknięte w dni ustawowo wolne od pracy. Obiekty mogą być również niedostępne w inne dni, w szczególności z uwagi na awarie lub inne sytuacje losowe, w tej sytuacji Usługobiorca zachowuje uprawnienie do zwrotu Opłaty za jednostkowe odwołane zajęcia lub odrobienia zajęć według wyboru Usługobiorcy (z uwzględnieniem dostępności terminów, chyba że zamknięcie Obiektów było zawinione przez Usługobiorcę).
 4. W przypadku planowego zamknięcia Obiektów Organizator poinformuje Usługobiorców o zamknięciu na minimum jeden (1) dzień przed zamknięciem, w formie wiadomości email lub za pośrednictwem Strony internetowej oraz w Biurze.
 5. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Obiektów, informacja o zamknięciu zostanie przekazana niezwłocznie po uzyskaniu informacji przez Organizatora, w formie wskazanej w ust. 4 powyżej.
 6. Uczestnik może korzystać z Obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, w zakresie koniecznym do realizacji Umowy oraz z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie, oraz zgodnie z instrukcjami i pouczeniami Organizatora / Osób działających w imieniu Organizatora.
 7. Korzystanie z przestrzeni przestrzeni w Obiektach jest możliwe wyłącznie pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami i pouczeniami Organizatora / Osób działających w imieniu Organizatora.
 8. Uczestnik, któremu został ujawniony kod dostępu do drzwi wejściowych Obiektu, winien jest zachować go w tajemnicy, a w szczególności nie udostępniać go osobom trzecim jeśli nie jest to podyktowane umożliwieniem uczestnictwa w zajęciach. Organizator zastrzega sobie prawo pociągnięcia do odpowiedzialności Uczestnika, jeśli wskutek nieuprawnionego udzielenia przez niego dostępu do Obiektu nastąpiły szkody na mieniu lub inne.
 9. Dostrzeżone uszkodzenia sprzętu / Obiektu należy niezwłocznie zgłaszać do Organizatora / Osób działających w imieniu Organizatora.
 10. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zwrócić się do Organizatora / Osób działających w imieniu Organizatora obecnych w Obiekcie o udzielenie informacji z prośbą o udzielenie wskazówek co do możliwości i sposobu korzystania ze sprzętów dostępnych na terenie Obiektu, w szczególności sprzętów elektrycznych (czajnik, ekspres do kawy, komputery, drukarki itp.)
 11. W Obiektach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających oraz posiadania i korzystania z niebezpiecznych substancji, narzędzi i przedmiotów, w tym także materiałów pirotechnicznych.
 12. W Obiektach nie mogą znajdować się osoby w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 13. Rejestrowanie obrazu lub dźwięku na terenie Obiektów bez uprzedniej zgody Organizatora / Osób działających w imieniu Organizatora jest niedozwolone. W przypadku wyrażenia zgody na utrwalanie dźwięku lub obrazu przez Organizatora, osoba która taką zgodę uzyskała zobowiązana jest uzyskać stosowne zgody Uczestników oraz w przypadku Uczestników niepełnoletnich, ich rodziców lub opiekunów prawnych na ewentualne utrwalanie wizerunku Uczestników.
 14. Zachowania niekulturalne, wulgarne, agresywne na terenie Obiektów są niedozwolone.
 15. W Obiektach (w tym w szatni, toalecie, przestrzeni wspólnej, salach lekcyjnych) należy zachowywać spokój i porządek.

§ 7 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Usługobiorcę zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy EDUkubator Sp. z o.o. a Usługobiorcą, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. Umowa zawarta jest na czas oznaczony podany w opisie kursu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.
 3. Organizator zwróci słuchaczowi wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja z nauki nastąpi minimum tydzień przed rozpoczęciem danego kursu.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z kursu w późniejszym terminie, Usługobiorcy przysługuje zwrot należności za zajęcia opłacone, a nie odbyte z potrąceniem kary umownej w wysokości 50% kosztu zajęć opłaconych a nie odbytych – jeżeli rezygnacja nastąpi z przyczyn niezależnych od szkoły. Dotyczy to wpłat za semestr lub za rok nauki, nie dotyczy opłat ratalnych miesięcznych.
 5. W przypadku opłat ratalnych lub miesięcznych rezygnacja następuje z zachowaniem pełnego jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z kursu po jego rozpoczęciu, Usługobiorcy przysługuje prawo do zwrotu całości należności za zajęcia opłacone a nie odbyte – pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi z winy szkoły. Osoby rezygnujące z udziału w kursie otrzymują zwrot wpłaconych środków za niezrealizowane zajęcia wyłącznie, jeśli rezygnacja została zgłoszona najpóźniej po upływie trzeciej lekcji. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie czwartej lekcji,środki nie będą zwracane.
 7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z kursy przy jednoczesnym zapisie na inny wybrany kurs Opłata zostanie przeliczona w drodze indywidualnych ustaleń między Organizatorem a Uczestnikiem. W tej sytuacji Organizator może odstąpić od obowiązku zachowania pełnego miesiąca wypowiedzenia.
 8. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu Wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem lub jakiejkolwiek jego części, Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia jak również dochodzenia od Usługobiorcy odszkodowania za utrzymywanie miejsca na zajęciach, oraz związanego z wynagrodzeniem Instruktorów itp.

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje należy składać Organizatorowi pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Szkoły podany w Umowie na Kurs lub Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta (adres email: biuro@mandarynka.edu.pl), numer telefonu 502 213 686 (czynny w godz. 10:00 – 18:00, od poniedziałku do piątku).
 3. Organizator rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator przekaże pisemnie (drogą mailową lub na papierze)
 4. Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 9 OPŁATA – WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA

 1. Wynagrodzenie Organizatora, obowiązujące w dniu zawarcia Umowy z tytułu świadczenia usług Zajęć określone jest w treści Oferty dostępnej na Stronie oraz w biurze Organizatora
 2. Wynagrodzenie Organizatora jest zróżnicowane w zależności od tego, czy Usługobiorca uiści je jednorazowo z góry za cały okres obowiązywania Umowy, czy w formie płatności częściowych, zgodnie z postanowieniami poniżej.
 3. Usługobiorca, który zawiera kolejną Umowę na korzystanie z Zajęć jest uprawniony do uzyskania bonifikaty (w stosunku do Wynagrodzenia Organizatora), w wysokości i na warunkach określonych w Ofercie.
 4. Usługobiorca, uiszczający Wynagrodzenie Organizatora częściowo z góry, w okresach i w częściach, nie jest uprawniony do uzyskania bonifikaty, o której mowa w ust. 3 powyżej (tj. za bonifikaty za jednorazową płatność) i jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty na rzecz Organizatora w pełnej wysokości, określonej w Ofercie.
 5. Bonifikaty, o których mowa w § 9, ust.3 nalicza się wyłącznie w przypadku uiszczenia Opłaty w terminie określonym w Ofercie. W przypadku płatności w późniejszym terminie, Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty.
 6. Wynagrodzenie Organizatora może zostać uiszczone: a) przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Tpay.pl; b) tradycyjnym przelewem bankowym na konto podane na Stronie.
 7. Brak otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu Tpay.pl), zgodnie z lit a) powyżej, w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji online lub brak dokonania płatności w formie określonej w lit. b) powyżej w terminie wskazanym w Potwierdzeniu rezerwacji on-line spowoduje unieważnienie Rezerwacji online. W takiej sytuacji można powtórnie dokonać Rezerwacji on-line.
 8. Usługobiorca, który zdecyduje się na dokonanie płatności poprzez system Tpay.pl (zgodnie z ust. 5 lit a) powyżej), zostanie przekierowany do formularza zapłaty Tpay.pl, przy czym płatność może nastąpić wyłącznie po uprzedniej akceptacji przez Usługobiorcę regulaminu Tpay.pl jako agenta rozliczeniowego.
 9. Wynagrodzenia Organizatora powinno zostać uiszczone w terminach wskazanych na Stronie lub w drodze kontaktu indywidualnego z Usługobiorcą.
 10. W przypadku opóźnienia w uregulowaniu części Wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem lub jakiejkolwiek innej jego części Organizator uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 10 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW/USŁUGOBIORCÓW

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Zajęć, tj. do korzystania z wszystkich świadczeń określonych w Umowie.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do: a. stosowania się do poleceń Lektorów, którzy sprawować będą nadzór nad Uczestnikiem, b. przestrzegania regulaminów miejsc, w których odbywać się będą Zajęcia, c. nieprzeszkadzania innym uczestnikom w uczestniczeniu w Zajęciach, d. zachowywania kultury i higieny osobistej;
 3. W przypadku, w którym zachowanie Uczestnika zagraża życiu lub zdrowiu Uczestnika lub innych uczestników, albo uniemożliwia Lektorom prowadzenie Zajęć, w tym, w przypadku rażącego naruszenia ust. 2, Uczestnik może zostać odsunięty od uczestniczenia w Zajęciach.
 4. Uczestnik może być również odsunięty od uczestnictwa w Zajęciach z uwagi na swój stan zdrowia w szczególności chorobę, którą mogą zostać zarażeni inni uczestnicy lub zagrażającą bezpieczeństwu i zdrowiu samego Uczestnika.
 5. W przypadku wskazanym w ust. 3 i 4 powyżej, uznaje się, że do rezygnacji ze świadczenia usługi Zajęć doszło z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W tej sytuacji odrobienie Zajęć w innym terminie jest ustalane indywidualnie.
 6. W przypadku zachowań odbiegających od postanowień ust. 2 powyżej, jednak niestwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia Uczestnika lub innych Uczestników, jednakże utrudniających Instruktorom prowadzenie Zajęć, Uczestnik może zostać upomniany przez Instruktorów, jak również w przypadku Uczestników niepełnoletnich. Instruktorzy mogą zwrócić się do Usługobiorców z prośbą o rozmowę wychowawczą z Uczestnikiem.
 7. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika odpowiedzialność ponosi Uczestnik, lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego ponoszą ją rodzice lub opiekunowie prawni i zobowiązują się do pokrycia kosztów lub ich usunięcia w sposób określony przepisami prawa.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o kwestiach dotyczących Uczestnika (w tym zdrowotnych), które mogą wpływać na jego uczestniczenie w Zajęciach oraz mogą wymagać od Organizatora specjalnego podejścia do Uczestnika.
 9. Uczestnik powinien stawić się na Zajęciach z odpowiednim wyprzedzeniem. Za punktualne stawiennictwo na zajęciach odpowiedzialność ponoszą Usługobiorcy lub Uczestnik – jeśli jest pełnoletni. W przypadku nie stawienia się na zajęciach bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie zgodnie z § 5 , ust 10. oraz w przypadku opóźnienia w stawiennictwie na Zajęciach, w tym również opóźnienia uniemożliwiającego Uczestnikowi uczestnictwo w Zajęciach, Usługobiorcy nie przysługuje roszczenie o obniżenie lub zwrot Wynagrodzenia.
 10. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie Uczestników wyłącznie podczas Zajęć. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie Uczestników w drodze na Zajęcia, jak również podczas powrotu z tych Zajęć oraz podczas oczekiwania na Zajęcia ciąży na rodzicu lub opiekunie prawnym. Usługobiorcy zobowiązani są do punktualnego odbioru Uczestników, którzy z uwagi na wiek nie powinni sami wracać do domu.
 11. W przypadku, w którym Organizator uzna, że stan zdrowia, samopoczucia lub innych okoliczności dotyczących Uczestnika niepełnoletniego sprawia, że samodzielny powrót do domu byłby niewskazany, Organizator zastrzega możliwość kontaktu z Usługobiorcą i ewentualne wezwanie Usługobiorcy do osobistego odbioru Uczestnika.

§ 11 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zobowiązuje się do należytego świadczenia usługi Zajęć, zgodnie z Regulaminem.
 2. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia przez Organizatora uwzględnionych w Harmonogramie jednostkowych zajęć, w szczególności spowodowanego chorobą Lektora lub innymi niemożliwymi do przewidzenia wypadkami nagłymi, Organizator jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie wszystkich Uczestników zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w procesie Rejestracji, oraz do zaproponowania innego dogodnego terminu na odrobienie w/w zajęć. W przypadku braku możliwości odrobienia w/w Zajęć jednostkowych, Organizator zwróci Uczestnikom Opłatę pobraną za dane Zajęcia.
 3. Organizator odpowiada względem Uczestnika/Usługobiorcy za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy o prowadzenie Zajęć oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym, bezprawnym działaniem Organizatora na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 4. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody mogą być przesłane na adres wskazany w Danych kontaktowych Organizatora.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez Usługobiorcę lub Uczestnika w mieniu Organizatora lub mieniu innego Usługobiorcy lub Uczestnika lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego oraz szkody na osobie, wyrządzonych przez Usługobiorcę lub Uczestnika.
 6. Za przedmioty pozostawione w szatni lub na terenie recepcji odpowiedzialność ponosi Uczestnik. Przedmioty wartościowe powinny być przez Uczestnika zabrane do sali zajęciowej.
 7. Uczestnik ma prawo przyprowadzić na zajęcia swoją pandę (może być pluszowa lub wykonana z innego dowolnego materiału), w tej sytuacji powinien umieścić w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z w/w pandą w sali zajęć i oznaczyć w poście Szkołę Mandarynkę w sposób umożliwiający identyfikację Uczestnika, jednak bez ujawniania niniejszego punktu Regulaminu. Trzy pierwsze osoby, które tak zrobią otrzymają od Organizatora prezent niespodziankę oraz zniżkę 5% na całość kursu, w którym obecnie uczestniczą.
 8. Organizator wskazuje, że zgodnie z art. 15zp ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa COVID”), jeżeli w trakcie obowiązywania Ustawy COVID Usługobiorca rozwiąże Umowę w całości lub w części, a rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, Organizator zwróci wpłacone przez klienta środki z tytułu Umowy w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania Umowy.
 9. Organizator wskazuje, że w przypadku, w którym zaistnieje okoliczność, zgodnie z którą Usługobiorca byłby uprawniony do rozwiązania umowy w całości lub w części w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19 (tj. zgodnie z art. 15zp ust. 1 Ustawy COVID), Organizator zamiast zwrotu środków za niezrealizowaną usługę może zaproponować Usługobiorcy voucher na usługi świadczone przez Organizatora, o wartości nie niższej niż kwota wpłacona przez Usługobiorcę na poczet niezrealizowanej
 10. usługi (Voucher”). Usługobiorca może, ale nie musi zaakceptować przyjęcie Vouchera w
 11. zamian środków za niezrealizowaną usługę.
 12. Wyrażenie przez Usługobiorcę zgody, na otrzymanie Vouchera, oznacza, że Usługodawca zgodził się na kontynuację Umowy i, zgodnie z art. 15zp ust. 2 Ustawy COVID Usługobiorca nie może następnie skutecznie rozwiązać umowy z Organizatorem poprzez żądanie zwrotu środków wpłaconych na poczet usługi.
 13. Voucher nie podlega wymianie, w całości ani w części,na inny voucher.

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Słuchacz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od EDUkubator Sp. z o.o., informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), Organizator informuje, iż administratorem danych osobowych Usługobiorców i Uczestników jest EDUkubator Sp. z o.o. ze stałym miejscem wykonywania działalności w Gdańsku, ul. Bora Komorowskiego 91/1.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach: a. w stosunku do Usługobiorców w związku z wykonaniem Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie Umowy); b. w stosunku do Usługobiorców, którzy wyrazili jedną lub więcej zgód na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO (zgoda podmiotu danych); c. w stosunku do niepełnoletnich Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego związana z uczestnictwem w Zajęciach); d. w stosunku do Usługobiorców, którzy złożyli reklamację, na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze).
 4. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestników – w stosunku do których wyrazili zgodę na ich przetwarzanie – do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Usługobiorcy mają również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na ww. podstawie) w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@mandarynka.edu.pl.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Usługobiorcom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska Usługobiorcy i Uczestnika, zaś w stosunku do Uczestnika roku urodzenia, a w stosunku do Usługobiorcy adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla świadczenia usługi organizacji Zajęć. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku Uczestnika utrwalonego na fotografiach oparte jest na podstawie zgody, która nie jest wymogiem zawarcia Umowy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców w celach marketingowych nie jest warunkiem zawarcia umowy.
 7. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym administratora w organizacji Zajęć, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne, w tym spółce ActiveNow sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000754602), która jest dostawcą systemy Rejestracji on-line oraz Tpay sp. z o.o. (nr KRS: 0000700791), która jest agentem rozliczeniowym w odniesieniu do transakcji dokonywanych zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunków Uczestników do promocji działalności Organizatora, dane osobowe Uczestników w postaci ich wizerunku mogą być umieszczane na banerach, ulotkach, jak również w sieci Internet, w szczególności na stronach internetowych administratora lub na stronach prowadzonych portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, lub kanale YouTube. W stosunku do Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na przekazywanie ich danych osobowych do partnerów Organizatora, ich dane mogą zostać przekazane tym podmiotom, zgodnie z udzieloną zgodą.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, z wyjątkiem wizerunku Uczestników zamieszczonego w sieci Internet. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

  § 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości poprzez umieszczenie informacji o wprowadzeniu zmian na Stronie, jak również zostaną opublikowane w ogólnodostępnym miejscu w Obiektach oraz doręczone Usługobiorcom.
 2. W razie zmiany Regulaminu Usługobiorca ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem, jako przyczyny rozwiązania umowy, faktu zmiany Regulaminu. W rozwiązania umowy z ww. powodu, Usługobiorcy przysługuje zwrot Wynagrodzenia za niewykorzystane Zajęcia.
 3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi czternaście (14) dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie tego terminu domniemywa się, że Usługobiorca akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 4. Usługobiorcy są uprawnieni do złożenia reklamacji w związku z organizacją i przebiegiem Zajęć poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres biuro@mandarynka.edu.pl lub poprzez złożenie jej w formie pisemnej na recepcji w Obiekcie wedle wyboru Usługobiorcy. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Usługodawcy. O rozstrzygnięciu Usługobiorca zostanie poinformowany w formie wiadomości elektronicznej lub pisemnej według swojego wyboru.
 5. Załączniki do Regulaminu –Załącznik nr 1 – Lista Obiektów

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Lista obiektów

1. Mandarynka – Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki 91/1